یزد: مسجد ریگ رضوانشهر

 ایران‌شناسی: استان یزد: صدوق  

  مسجد ریگ رضوانشهر  

مسجد ریگ رضوانشهر (مسجد ریگ اشکذر) از آثار قرن نهم هجری قمری می باشد كه به علت هجوم ریگ، زمان طولانی زیر شن بوده ولی چند سالی است كه از زیر شن بیرون آمده است. در اطراف این مسجد تپه های ماسه ای فراوان دیده می شود. محراب این مسجد با كاشی كاری معرق تزیین شده است. به فاصله كمی از این مسجد بقایای آثار دیوار و خانه های بسیار قدیمی به صورت مخروبه دیده می شود.

  شهرهای استان یزد  

  لیست استانها